Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 fE?r. ZA&KENVAN

«n, met exhibitie van zodanige Wetten en Regie. m"nteu hun aan Ons kwamen te adresfeeren , op So d VaS die Refolutie de wettigheid der thans fxfifterende Exercitie Genootfchappen of Fry-Corpfen, en de Legatifatiën daar van , door de refpechve Officierenen Magiftraten vervolgens verleend, eenig pn alleen waren berustende. . .

? Dat eeter deze Onze heilzame Refolutie zodanig eene exteniie begon te ondergaan, dat de gevolgen AZvan met opzigt tot de rust van dit yry en ge. g-Tend Land, by het Collegie en het Hof niet langer met onverlchillige oogen konden worden aangezien er Zy over auika zich verphgt rekenden Uns onder het oo» te brengen, dat men by genoegzaam alle de gepielde Genootfchappen was begonnen Swm»UtW*n te benoemen, die te Leeuwarden tó S- zamen komen, aldaar eene generaale Verïaderinge van Gecommitteerden te formeeren, m dez- ve te beroemen een Praefident en Secretaris; in die Veteaderinge Commisfien te verlenen, bm!„ ; buuenlandiche Correspondentie te houden, circulaire Mi.sfives af te vaardigen, en aldus aan defe?Ver2aderi«g eene wezenlyke esfiltentie te gen en zich alzo -ot een lighaam te maaken: Wvders aldaar te handelen over zaken van hef uiteet Eewigt, en concernerende de Hoogheid des ZQ Sw iwn zich zelfs onderling door eene form% C Aéte heeft verbonden, de Conftuuue van S ProSntle. te zullen handhaven naar inhoud v" den fchriftelyken last der refpeftive GenootShaDPen aan hunne Gecommitteerden en zulks ionder kennisfe van hunne wettige Overheid, cn ■Si dar men zelf nodig geagt heeft daar op te „r,rti Onze Approbatie. , rT

Y Uai zy Heeren Gedeputeerden en van den Hove alk deze handelingen aanzagen, als direCt ftrydig tret 'meergemelde Onze Kefdutie van den 19 DecSber 17%, naardien de Exercitie. Genootfchappen |lor eerJe7 generale Asfbciatie over de geheele: Provinrie z,ch ten eenemaal onttrekken aan de Regeiïnson der refpeftive Grietenyen en Steden , waar toe zy telkens door Ons gerenvoyeerd zyn.

Sluiten