Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 &ept. ZAAKEN VAN 1786.

zich bevindende, of de particuliere Leden van dien, om eenig dadelyk deel te neemen, of zich op eeniger wyze te laaten gebruiken of engageeren in de Onlusten en Oneenigheden, welke tot Ons grievend leedwezen in andere Provinciën plaats hebben; veel min te ondernemen, om tot behulp van een of ander parthy aldaar uit te trekken , het zy gewapend het zy ongewapend, buiten Ons uitdrukRelyk confent.

Alles onder poene, dat de zodanigen, welke contrarie dezes komen te handelen, en zich alzo aan de overtredinge van deze Onze Publicatie fchuldig maken, daar over met Bannisfement of zwaardere Straffe aan den Lyve zullen worden gelhaft, naar omftandigheid van zaken.

En op dat niemand hier van ignorantie voorwende , zal deze alömcie worden gepubliceert en geaffigeert, daar men gewoon is publicatie en affiche

*e doen n T J

Aldus gerefolveert en gearrefteeri op het Land-

fchapshuis binnen Leeuwarden den 25 September

' J. c. eeugsma , Vt.

Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.

A. J. VAN SMINIA.

Placaat van de Staaten van Fr ietland , verbiedende het ter Teekevinge leggen^an Requesten, enz» In dato 25 Sept*

De Staaten van Friesland, allen den geenen die dezen zullen zien of horen lezen, falut: alzo Wy met aandoening en tot Ons innig leedwezen dagelyks bevinden, msdeels, dat veele der Couranten en Nieuwspapieren, zo in Hollnnd als elders ge. diukt, en in deze Provintie wordende ingevoerd, $1 dikwils vervuld zyu met volftrekte Onwaarheden

Sluiten