Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 11

geërkend Corpus dezer Provintie, volgens bet aloud en loffelyk gebruik des Lands, de volkotnene vryheid , om zich, {indien eenig verzoek te doen heeft, of zich ergens over bezwaard vind,) op de gewone wyze en forme en in behoorlyke uitdrukkingen aan de Regeering te adresfereo.

Alles op poaue, dat de zodanigen , welke tegen deze Onze Lands Vaderlyke weimening komen te handelen, en deze Onze Publicatie in het een of ander poincl komen te overtreden, daar over met Banuisfement of zwaarder ftraffe aan den Lyve zuilen worden geftraft , naar omftandigheid van zaken ; wact Wy zulks alles, onder afbidding van 's Heeren zegen, tot bewaring van rust en behoud van den Lande, alzo verftaan te behoren.

En op dat niemand hier af eenige ignorantie voorwende , zal dexen overal worden gcpubliceert en geafligeert, ter piaatze daar men gewoon is Publicatie en affiöie te d.en,

Aldus gerefolveert en gülrrelteert op het Landfchapshuis te Leeuwarden den 25 September 178Ó.

J. c, hfrgsma , Vt.

Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog>

a. j. van smijnïa.

OOSTERGO.

Leeuwagrdbraoeel. Jr. XJlhe van Burmannia, met vee! yver voor de Public. Mr.EELCü VAN HaERSMA. zeer llerk er tegen.

Ferwerderadeel. HORATIUS ALLAKT VAN K.NYF. fterk tegen. Jr. M. F. D. van Zytzema. . . zeer voor. J> de Schepper. . . . zeer voor,. Westdonueraderl. Jr.SlCCO DOUWÜ VANAYLVA. zeer llerk tegen, . iVlr. COERT LAMBERTUS VAN

JbEYMA zeer fterk tegen.

Oost-

Sluiten