Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 sept. ZAAKEN VAN 1786.

was gerefulteert nopens de verkeerde denkbeelden , waar in Uw Edele Mog. zyn gebragt omtrent de waare reedenen en motiven, welke ons tot het neetnen van onze Refolutie van den 31 Augustus jongstleeden met betrekking tot de Steden Hattem en Elburg hebben bewoogen , hebben wy nogthans met leedweezen het tegendeel van dien moeten verneemen uit den inhoud van U Edel Mog. Misfive van den 11 deezer, waar by Uw Edele Mog. niet alleen betoonen geen de minfte reflexie op onze zoo billyke als ernflige reprsefentatien , welke met een diep ftilzwygen werden gepasfeert, te hebben gemaakt, maar waar by ook Uw Edele Mog. zelfs nog een Hap verder gaan, en onderneemen om onze handelingen en nefluiten te veroordeelen, en ons deswegens > reekenfchap" af te vorderen.

Wy ftaan waarlyk in twyfFel Edele Mog. Heeren , of wy meer verontwaardigd moeten zyn over het addres door, en van weegens , eenige van onze Ingezeetenen aan Uw Edele Mog. gemaakt, dan verbaast over den inhoud van Uw Edele Mog. Misfive, waar by dat addres aan ons hebben toegezonden,

Wy zyn bülyk met ifidignatie aangedaan dat onze Ingezeetenen , waar onder zelfs Leeden der Regeering worden gevonden , zig hebben durven te onderftaan , om zig over ons, hunne wettige Souverain , by Uw Edele Mog. te beklagen , en aan ons toe te fchryven en te verwy'ten oogmerken en maatregelen , van dewelke wy zoo zeer alieen zyn , en die wy zoo zeer verfoeyen, als een eenige van onze Bondgenooten.

Uw Edele Mog. zuilen niet van ons verwaaien , en wy zyn ook niet voorneemens om ons in te laaten in eene wederlegging van voorgeevens en Hellingen die op eene

fchar>

Sluiten