Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept* STAAT EN OORLOG. 1786 at

zer, genoomen op het Rapport tot vernietiging van het Corps Cent-Suisfes uitgebragt, gelast vindende, om U Edele Groot Mog. te die» nen van derzelver confideratien en advies over de voet en wyze waar op de Officieren en Gemeenen , het zelve Corps thans compofeerende , hun leeven lang geduurende zou* den behooren te werden gededomageert: hebben om zoo fpoedig als hun doenlyk was te voldoen aan U Edele Groot Mog. ordres, doen formeeren en ge'éxamineert een Lyst van de naamen en qualiteiten van alle de Officieren, Onder-Officieren en Gemeenen, met byvoeging van derzelver Ouderdom en de tyd welken zy den Lande gedient hebben ; als mede van de Tractementen en Soldyen by hun jaarlyks genoOten; en nog een Memorie van de refteerende en onbetaalde lermynen van de groote en kleine Monteeringen bedraagende de fomma van ƒ10334:18:4, welke beide zy de eer hebben hier neevens te voegen: en hebben Gecommitteerde Raaden ook nog nagegaan de voet waar op de reductie in den jaare 1752, onder dat zelfde Corps is gefchied, waar by aan hun was gebleeken, dat alle de te dier tyd gereduceerde" Officieren hadden behouden het zelfde Traétement, als dat zy in dienst geweest zynde hadden genooten, except, dat aan de gemeene Cent-Suisfes niet meerder dan cwee guldens 's weeks was toegelegt geworden.

De Gecommitteerde Raaden daar op nu zullende toetreeden, om, U Edele Groot Mog. te dienen van hunne Confideratien en advis, zouden onder welneemen van UEdele Groot Mog. , in aanmerking neemende de hooge Ouderdom en de langduurige dienst zoo der Officieren als Gemeenen, als meede het gemis van kleeding en het ferviesgeld het welk beide terftond koomt te cesfeeren, van gedagten zyn dat aan dezelven zouden B 3 be.

Sluiten