Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,s sept, ZA AKEN VAN i?86;

behooren te werden geaccordeert en toegeE voor Penfioen hun leeven lang geduu, rende iaarlyks dezelfde Traétementen en Soldyen als dezelve refpeétive tot nu toe mdtenst zynde hebben genooten , en dat daar van 'smaandelyks een Ordonnantie zoude behooren te worden gedepecheert, ten naame van den Capitein de Lange, om door hem , na alvoorens van het leeven bewys te hebben seproduceert, verdeelt en mtgerykt te wor. den , en dat daar voor als meede tot dedornagement, van het gemis, dat voornoemde Capitein komt te ondergaan door de reduÉtie van het Corps aan hem eene fomma van 250 guldens 'sjaars zoude behooren te werden Toegelegd, terwyl Gecommitteerde Raaden nopens de' onbetaalde termynen van de klee, ding van gedagten zyn, dat ü Edele Groot Mog. hun behoorden te quahficeeren dezelve ! ten meefte menage van den Lande at te betaalen en te voldoen; als meede, om Burgemeesteren en Regeerders van 's Hage de noof dige kennis te geeven, dat met den 30 deezer maand ter executie van hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 21 deezer komt te cesfeeren het fervies geld , het welk aan het gemelde Corps alhier in 'sHage Guarnizoen behouden hebbende, voor reekening van het Land is betaald geworden.

Edog refereeren de Gecommitteerde Raaden zig niet te min tot de hoog wyze dispoiitie van Ü Edele Groot Mog. Den 27 September 17861

Sluiten