Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 sept. ZAAKEN VAN 1786.

Ameyde zodauige Refolutien zouden gelieven te neemen, dat daar door de Ordre tot «lezelve, welke door de Gecommitteerde Ra| den was gefield , ter voorfz. Stede van Ameyde niet mogt worden ingetrokken, maar gelyk tot nu toe was gefchied, blyven voortduuren; en dat inmiddels by provifie de Geweeren, welke uit 'sLands Magazyn aan voorfz. Stede waren verttrekt, aan dezelve ten gebruike mogten gelaaten worden , ter tyd en wylen dat op de Wapening, buiten bezwaar van den Lande, de noodige fchik* king zoude zyn gemaakt.

Vermeenen tot eclaircisfement van het voorfz. verzoek te moeten prasmitteeren, dat wanneer ter executie van Uw Edele Groot Mog. bevelen nopens de Wapenoefening ten platten Lande, in het laast van den jaare 1784 gegeeven, onder anderen ook de nodige aanlchryvingen te dier zaake waren gedaan aan de Stede Ameyde , mitsgaders aan de refpective Dorpen, onder Vianen en Ameyde resforteerende , daar uit gerefulteerd is, dat op verzoek van de gezaamentlyke Schouten en Gerechten een behoorlyk Keglement, met infertie van de hoognoodige eed van getrouwheid, by de aan te ftellen Officieren en Onder-Officieren af te leggen , door de Gecommitteerde Raaden genoegzaam even eens , als een en ander was geproponeerd, is geapprobeérd geworden. Dan dat het aanftelleu van die Officieren, en vooral het praefteeren van den voorfz. Eed , zo veel oppofitie heeft gevonden, dat Gecommitteerde Raaden geoordeeld hebben by Misfive in dato 4 November 1785 de hun toegekomen informatien deswegens aan Uw Edele Groot Mogende te moeten toezenden , ten einde boogstdezelven daar op zouden mogen refolveeren , zo als zouden vinden te behooren; cn dat Gecommitteerde Raaden al ver.

der,

Sluiten