Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 31

van den Eed van getrouwheid by de Officieren en Onder-Officieren, en zulks vooral ter voorkoming dat daaromtrend geen onderzoek gedaan, en veeie Ingezetenen, die, of door ftompheid van begrip, of door het verkeerde voorbeeld van diverfe Dorpen in den Alblasferwaard, en verdere bykomende omftandigheeden, in een verkeerd denkbeeld gebragt, niet zonden behoeven gerechercheerd en notoir over de verregaande ongehoorzaamheid geilraft te worden.

De volftrekte bereidwilligheid om de ge* Helde en verder te Hellen Ordres naar te komen , by der Supplianten Requeste vermeld , fchynd dus niet volftrekt generaal op alle de Ingezetenen te Ameyde te buis gebragt, maar tot de voorgemelde eene beè'edigde Compagnie, waarfchynlyk beftaande in die veertig Mannen, welke zig aan de Supplianten hebben geaddresfeerd , bepaald te moeten worden.

Zo zeer nu als alle gewapende Corpfen buiten confent en aggreatie, mitsgaders buiten Eed van getrouwheid aan de hooge Overheid, in ftand zynde, zeer gevaarlyk in een Land, vooral in een Republicq kunnen zyn , kunnen dezelve even zeer ten nutte verftrekken, indien ze wettig ingefteld en behoorlyk beëedigd, hun welzyn in de gehoorzaamheid aan de hooge Overheid komen te vinden, en uit dien hoofde met dankbaare Harten bereidvaardig zyn om dezelve tot bevordering van den algemeenen wellland teegens alle verkeerdheeden van anderen te onderfteunen, en zig appliceeren om ook in Cas van Vyandelyke invallen niet onbekwaam tot defenfie van hunne eigen Haardfteden en Mede-Ingezetenen bevonden te worden; —Daar dan deeze loflyke eindens het but van de voorgemelde Ameydenfche Ingezetenen fchynt te weezen, zouden de Gecommitteerde

Sluiten