Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 178(5. 33

Aan de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en WestFriesland , den eenigen gebiedende Souverain van den Landt van Vianen en Ameyde,

Geeven met den diepften eerbied te ken* nen de ondergetekende Ambachtsheer, mitsgaders Schout en Gerechte der Stede . Ameyde*

Dat toen het Uw Edele Gröot Mog. be^ haagde j doör hoogst derzelver Heeren Gecommitteerde Raaden ook ter deezer Stede de Wapening en Wapenoefening te ordonneeren, de Supplianten die daar mede waren gelast elk in deszelfs betrekking, gelyk pligtmaatig was , het hunne hebben gecontribueerd , ten einde de voorfz. Ordre exaételyk wierde gehoorzaamt en uitgevoert.

Dat gelyk de Supplianten needrig ver. trouwden, zig in deezen van hunnen pligt gekweeten te hebben, zy thans meenen daar aan te zullen te kort doen * zo zy aan dé Ingezetenen deez_er Stede het getuigenis weigerden , dat dezelven zig met de voorbeeldigfte bereidwilligheid en onderwerping hebben gedraagen 4 en met onafgebrooke yver toegelegd , om om ftryd aan de wyze Verordeningen van den Souverain, en hoogstderzelver Gecommitteerden te voldoen ;

Dat toen, het hun Edele Mog. de Heeren Uw Edele Groot Mogende Gecommitteerde Raaden behaagde, om in dit Domain te doen invoeren een Reglement op de Wapening ^ en daar by te voegen een Eed, te doen by de Officieren, welke over de gewapende Manfchappen gefteld wierden, de Ingezeteneri deezer Stede , gelyk zy tot hier toe in gehoorzaamheid hadden uitgeblonken, zo ook toen zig by eene expresfe Deputatie uit ^v JiUD n^den aan het geitelde Reglement vryXXXV. deel. C wil

Sluiten