Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sEPt. STAAT EN OORLOG. i?8oV 35

ker weg geweeten hebben 4 dan om zig op het nedrigsc te vervoegen tot üw Edele Gr. Mog., en te verzoeken* gelyk zy de vrybeid neemen te doen by deezen:

Dat het üw Edele Groot Mog. naar derzelver Vaderlyke goedgunftigheid behaagen moge , om de zo loffelyke en gehoorzaame Onderdaanen alleen paaiende eerzugt der Ingezetenen dezer Stede te voldoen op zodaanige wyze, als Uw Edele Groot Mog. hoo°-e wysheid ten meesten dienfte van den Lande in het gemeen, en deezer Stede in het by* zonder zal óordeelen te behooren; en over. zulks,

Dat üw Edele Groot Mog. (kan het met het gemeen belang beftaan) zodanige Refolutie gelieven te neemen, waar door de Ordre tot de Wapenoefening, welke door hun Ed« Mog. de Heeren Gecommitteerde Raaden in dit Domain'gefield is , ter deeze Stede niet worde ingetrokken; maar gelyk tot hier toe gefchied is, blyve voortduuren , en dat inmiddels by provifie de "Geweeren , weiken uit 'sLands Magazyn aan deeze Stede zvn verftrekt, aan dezelve ten gebruik gelaat'eu worden , tot tyd en wyle dat-op de Wapening buiten bezwaar van den Lande, de nodi. ge fchikking zal zyn gemaakt. (Onder ftond)

Waar meede &c. ("was geteekend)

J. w. HAM. van Amtyde,

(Lager MoHd) -

Ter Ordonnantie van Schout en Gerechte voornoemt, (was geteekent)

L. A. VAK SLYPE.

Secretaris.

Cl

Sluiten