Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sett. STAAT EN OORLOG. 1786. 37

Uw Wel Edele Geftr. bekend is, dat de Supplianten in dien yver als nog niet verflaau wen, jaa, is het mogelyk, nog toeneemen. ,

Dat de Supplianten zig hadden gevleid dat zy met anderen Onderdaanen van dit Domain by aanhoudendheid waardig zouden zyn gekeurd, om voor derzelver gering aandeel en vermogen, in de machtige hand van den Souverain een medewerkend middel te zyn, ter afweering des noods, van onverhoopte inval van buitenlandfche Vyanden, en ter beteugeling van mogelyke binnenlandfche heroertens.

Dan dat de Supplianten tot hun innige droefheid zyn geinformeerd dat by hun Edele Groot Mog. in deliberatie zoude zyn, om de Ordre tot de Wapenoefening in te trekken, en dat van deeze intrekking der Ordre toe de Wapenoefening in het Domain van Vianen en Ameyde , de Stad Vianen alleen zoude zyn uitgezonderd , en dezelve zig dus ook zoude uitftrekken tot deeze Stede;

Waarom de Supplianten te rade zyn geworden, om de Ed. Achtb. Schout en Gerechte deezer Stede te adieeren met een eerbiedig Request en verzoek , dat het hun Edele Achtbaare behagen mogt, om op de gevoeglykfte wyze derzelver pogingen aan te wenden, ten einde deeze Stede niet mede mag worden begreepen onder de gevreesde intrekking der Ordre tot de Wapenoefening, en dat aan de Supplianten by provilie de Geweeren, weike hen uit 'sLands Magazyn verftrekt zyn, mogen worden gelaaten, tot tyd en wylen, dat op de kosten der WapeC 3 ning

Sluiten