Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*p sept. ZAAKEN VAN 1786;

het zelve te wederfpreken, en zelf piet openbaar geweld daar tegen oproerig aan te druifchen , egter zy Supplianten ftandvastig in hunne pligtsbetragting, dat bevel als eene gunst eerbiedig gehoorzaamden , in het hevigfte der bekende bewegingen ten platten Lande, de hen toegefchikte Geweeren aanvaardden , en met verdubbelden yver hunne W'apenoeffening voortzetteden: zo zelf, dat de Supplh anten niet tegentlaande de gunftige permisfie van hun Edele Mog. de Heeren Gecommitteerde Kaaden, om geduurende den Oogsttyd op te houden met de exercitiën, egter onafge-i brooken daar in zyn voortgegaan.

Dat de Supplianten zig met zodanigen yver en onderdanigheid hebben onderworpen aan het Reglement, het welk hun Edele Mog. de Heeren Gecommitteerde Raaden hebben gelieven vast te (lellen, dat zy door eene e%presfe Deputatie uit hun midden Uw Edele Achtb. zelf hebben laaren verzoeken , het wilde Uw Edele Achtb. behagen om hen van gefchikte Officieren te voorzien , met by ge voegde verzeekering, dat elk der Supplianten zo het Uw Edele Achtb. fomwylen bchaagen mogt, eenige uit hun midden tot Officieren te verkiezen, bereid wa§ tot het doen van zodaiiigen Eed van getrouwheid en het obferveeren van zodanige Ordres, als by hun Edele Mog. mogten zyri vastgefteld , of ia het vervolg vastgefteld worden; gelyk dan ook aan de door Uw Edele Achtb. gefielde Officieren ten uiterften bereidwillig de vastgeftelde Eed is gedaan, &n door cje Supplianten aan dezelve de

Sluiten