Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jfi sept. Z A AKEN VAN 1780.

hoede! tot afkeering van geweld, het zy aan den Lande het zy aan de hooge Regeering of Leden van dien, aangedaan wordende, zig zouden willen laaten employeeren, te neemen in hunne fpeciale befcherming en protectie; dat korten tyd daar na, en wel op den ia deezer aan de Heeren hunne Principalen was gedaan en gefuppediteerd een De« claratoir van wegens een Genootfchap van Wapenoeffening in hun Stad onder de Spreuk: „ tot her-

ftel der Delffche Schuttery voor Vryheid en Va-

derland," en by welk Declaratoir de Leden van het zelve aan de Heeren hunne Principalen hadden kennis gegeeven, „ dat zy als erkend, en ftaande . onder de Vaderlyke proteftie van de Ed, Groot

Mog. Heeren Staaten deezer Provincie, voortaan, 9> zoo dikwyls zy Leden des Genootfchaps zouden " oordeelen te behooren , met flaande Trommen '! en vliegende Vaandels en Corps door deeze 9 Stad, naar en van hun Exercitieveld zouden trek»

ken. met al de Téekens en Vercieringen by het , Genooifchap bepaald en aangenomen, of nog te \ bepaalen en aan re neemen, onder deeze mits, ' dat zy telken reize aan den Heer Prajfident % Burgemeester, of aan zodanig iemand als hun

Edele Groot Achtb. daar toe zouden gelieven te '? benoemen, kennis van hun trekken Zouden gee5 ven, uitaezondert in die gevallen, dat de drinj) gende nood de kennisgeving onmogelyk of ge.

va3rlyk maakte." '

Dat de Heeren hunne Principalen het zelve Declaratoir, het geen nog veele andere zaaken in» hield en by de Nieuwspapieren was publiek gemaakt , en waar van zy Heeren Gedeputeerden de eer hadden hier neevens een Copie te voegen, hadden gemaakt Commislbriaal, ea teevens iJeeren Burgemeesteren hadden verzogt om aan de Schutters , welke het zelve Declaratoir ter Kamer van Heeren Burgemeesferen hadden ingeleeverd, uit naam van de Vroedfchap aan te zeggen , dat hun Edele Achib. het meergemelde ftuk hadden gemaakt Commislbriaal en reeds een Befogne gedeb eer-

Sluiten