Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& sept. Z A AKEN VAN 1786.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Hoorn en Medenblik hebben geinha> reert derzelver Declaratoir op de Refolutie van deii 7 deezer gedaan.

Accordeert met voorfz. RefolutierJ.

GLXXXVTI. Misjie van den Erfftadhouder aan hun Edele Groot Mogende; en nadere bekragtiging van het Ontflag der Militie uit den Eed aan den Kapitein - Generaal. In dato 28 Sept.

Ontfangen een Misfive van Zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange, gefchreeven op het Loo den 26 deezer over de Refolutie by hun Edele Groot Mog. den 22 deezer ten zynen opzigte , als Capitain Generaal deezer Provincie genomen , volgeude dezelve Misfive hier na geinfereert.

Fiat infertio.

Waarop gedelibereert zynde is goedgevonden en verftaan, by de voorfz. hun Edele Gr. Mog, Refolutie van den 22 deezer als wel en wettig genomen, by deeze te petfifteeren.

De groote meerderheid van de Heeren van de Ridderfchap en Edelen heeft geinha;reerd derzelver Contradictie en Protest op de Refolutie van den 22 deezer gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Delft hebben geinhasreert derzelver Deciara. ic toir op de Refolutie van den 22 deezer ge. t daan.

j De

Sluiten