Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*ept. STAAT EN OORLOG. i?8Ö. gt

onze eer en goede naam, vorderde om aan ons te willen mededeelen de reedenen van mistrouwen, die Uw Edele Groot Mog. tegens onzen invloed op , of direélie over dé Militie , hebben opgevat, wanneer wy volkomen in ftaat zouden zyn , om aan U Ed. Groot Mog. te kunnen bewyzen de ongegrondheid van derzelver mistrouwen, en van de infimulatien, die eenige, voor het Vaderland, en voor ons, kwalyk geintentioneerde Perfoonen, aan Uw Edele Groot Mog. hebben ingebragt.

Dan wy zyn ten vollen gerust, dat niets, met eenigen grond van waarheid, teegens ons zal kunnen worden geallegeert, het welk ons, met regt> het vertrouwen van Uw Ed* Groot Mog. zoude hebben kunnen doen verliezen , en wy kunnen voor God , voor Uw Edele Groot Mog., voor het gantfche Volk van Nederland, zelfs voor de geheele Waereld , betuigen, dat wy ten dien opzigte een blank geweeten hebben; Uw Edele Gr. Mog. zullen het ons ten goeden houden 4 wyl onze eer ons dierbaarder is dan het Iee>* ven, en wy met dien blaam en fletrisfure niet kunnen blyven , die al de blyken van mistrouwen van Uw Edele Groot Mog. en byzonder de bovengemelde periode uit Uwer Edele Groöt Mog. meergemelde Refolutie op ons hebben geworpen , en wy, zo aan het Huis , waar uit wy gefproten zyn, als aan die, aan welke wy de eer hebben vin geallieerd of geparenteert te zyn, aan haar Hoog Mog. en aan de refpective Provinciën , aan welker dienst wy, door de waardigheden, op ons erfelyk gedevolVeert, zyn verbonden s en aan ons zeiven verfchuldigt zyn, om ons van die blaam te zuiveren $ dat wy, ons zeiven onfchuldig kennende aan het verbree-' ken van die trouwe,. want toe wy ons ^ zö aan Uw Edele Groot Mog. als aan den LanDa de

Sluiten