Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52 sept. ZA AKEN VAN 178&

de van Holland en Westvriesland door den Eed, dien wy als Erfftadhouder, Erfgouverneur, Erfcapitein Generaal en Admiraal, van Uwer Edele Groot Mog. Provincie , ter Vergadering van Uw Edele Groot Mog. by het aanvaarden der bovengemelde waardigheeden hebben afgelegr., het daar voor moeten houden, dat niets weezendlyks ten onzen laste is, en dat alle de maatregelen, ten onzen nadeele genomen, alleen daar uit zyn refulteerende, dat zommige Leden Uwer Edele Groot Mogende Vergadering het oor hebben gelieven te leenen aan Lieden , die derzelver vertrouwen onwaardig zyn, en die aeen ander oogmerk hebben , dan om de wettige voorrechten , aan ons en aan ons Huis, door Uw Edele Groot Mog. ver eend, en door de vorige Heeren Stadhouderen , en Capiteins Generaal geëxerceert, te verminderen , of zelfs om een geheele verandering in de wettige vastgeftelde. conltuutie deezer Landen te maaken, en het Stadhouderfchap , of geheel te vernietigen , of wel uittewerken , dat het zelve van geen nut voor het lieve Vaderland, of voor de goede Ingezeetenen zyn kan.

ïerwyl wy verder aan ons referveeren om ter onzer volkomene justificatie, zodanige verdere maatregelen te neemen, als wy raadzaam oordeelen zullen. .

Hier meede zouden wy kunnen eindigen, ware het niet, dat.wy nodig oordeelden, om nogmaals te betuigen, dat nimmer by ons iets is "gedaan of getenteett , het geen wy oordeelen niet overeenkomflig te zyn met de waare belangens van den algemeenen Staat der Vereenigde Nederlanden , en byzonder van den Lande van Holland en Westvriesland ; en dat wy niets meer verlangen dan om in flaat geilek te worden, om/met 'er daad blyken te kunnen geeven

van

Sluiten