Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 53

van de waare Vaderlandsliefde, waar meede wy bezield zyn , en dat ons niets meer ter harte gaat, dan het welvaaren van de Vereenigde Nederlanden , en byzonder van Uwer Edele Groot Mog. Provincie , waar in wy zyn gebooren en opgevoed, en dat onze grootfte zugt is, om in Gods hand een nuttig werktuig te zyn tot bevordering van het welweezen van den Lande. ,

Waar meede,

Edele Groot Mog* Heeren, byzondere goede Vrienden, Wy Uwe Edele Groot Mog. beveelen in Gods heilige protectie.

(Onder ftond)

Uwer Edele Groot Mog, Dienstwillige Dienaar,

(was geteekent)

WILLEM PRINS van ORANGE,

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid.

(was geteekent)

Op 't Loo T, J. DE LARREY.

den 26 Sept. 178Ö.

D 3 CLXXXVIII.

Sluiten