Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

04 sept. ZA AKEN VAN 1786.

CLXXXVIII. Ifflsftve van de Staaten van Friesland aan de Staaten van Holland, behelzende aanbod van Mediatie ter vereffening der Onlusten. In dato 30' Sept.

EDELE MOGENDE HEEREN, BïZONDERE GOEDE VRiEINDEN, plAGËBOUREN en BOISDOENOQTEt. 1

Hoe meer wy den tegenwoordigen toeftand van ons Gemeenebest met aandagt befchouwen , hoe bekommerder wy voor deszelfs behoudemsfe worden, en hoe zig het denkbeeld, het fchnkbaa. rend denkbeeld meer mogelyk aan ons vertoond , van deszelfs aanftaanden ondergang , zo daar tegen niet alle uitvoerlyke hulpmiddelen zonder mtüe! worden geadhibeerd.

Wy hebben zo uit de Communicatie van eene BriefwisfeliDg tusfchen Uw Edele Mog. en de Heeren Staaten van Gelderland , over het gepasfeerde te Hattem en Elburg, als uit Misfives van de Reeten Staaten van Utrecht aan Uw Edele Mog. over reene minder ferieufe onderwerpen gefchreeven, Wederom nieuwe (toffe gekreegen, om ons te allarpjeeren, eu het ergfte van het dierbaar V aderland ie vreezen. T , ,

In de daad, Edele Mog. Heeren! wy beeven, wanneer wy aanfchouwen tot welk eene hoogte de onlusten en gefchiilen tusfchen Uw Edele Mog, en meergemelde Provinciën bereids gereezeu zyn: en wy zouden vermeenen aan onzen pligt, als Bondgenoot te kort te doen, en ons tevens zo wel voor ?sLands tegenwoordige Inwoonders als voor de Nakomelingfchap veraptwoordelyk teftellen, indien wy langer dille zweegen en de gevoelens van ons Hars aan Uw Edele Mog en ook aan onze Mede-Bond, gennoten, in tyds omftandigheden als deeze, niet aabgwimpelt openbaarden,

Sluiten