Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. 55

Wy bidden dan Uw Edele Mog. met ons eens ernftig te willen bedenicen, of de verwydering welke 'er thans exfifteerd, en die natuurJyker wyze van dag tot dag vermeerderen moet, binnen korten niet dat ongelukkig gevolg zal kunnen hebben, dat vreemde Mogendheden (hunne belangens daar inne geconcerneerd agtende) zig in die gcfchillen mengen , en veel ligt tusfchen Provinciën en Provinciën parthy kiezende, tot dadelykheden komen, en het Toneel des Oorlogs in de Gewesten van ons Vaderland openen zullen.

Waar van het rampzalig einde niet anders kan zyn , dan de omverwerping der Zuylen van allen welvaart, de onherftelbaare verbreeking der banden van het Bondgenootfchap, en gevolgelyk de geheele ondergang van onze voormaals zo bioeyende en gezeegende Republiek.

Gevaarlyke toeftand! Akelig vooruitzigt! des te verfchrikkeiyker, naar maaie 'er zig waarfchynlykheid voor opdoet!

Het is uit aanmerkinge , Edele Mog. Heeren • van alle deeze zo zeer dreigende onheilen , van het hachelyk tydftip , het geen wy beleeven , dat wy ons op het fterkfte genoopt voelen, en niets gepres. feerder hebben, dan ons tot Uw Edele Mog. en de verdere Bondgenooten te wenden, aan dezelve de gedugte fituatie van zaaken voor te houden, en tevens met die ongeveinsde deelneming , met dje zuiverheid van inzigten, met dien hartelyken yver , met die blaakende Vaderlandsliefde, welke een waar Bondgenoot van dit Gemeenebest immer kan kenfchetzen, aan Uw Edele Mog. gelyk mede aan de Heeren Staaten van Gelderland en Utrecht onze kragtigfte en welmeenendfte mediatie en tusfchenfpraak aanbieden, onder deplegtigfte verzeekering, dat wy niets begeerlyker, niets heuchelyker voor ons zouden kunnen uitdenken, dan dat het ons (onder den Zegen van God Almagtig gebeuren mogt) om door het aanwenden van alle mogelyke Officien, en gerugfteund door den byftand van andsre Provinciën tot het zelfde gewenscht einde , D 4 den

Sluiten