Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. ?i

Dezelven te conferveeren in goede en voorfpoedige Regeeringe. Gefchreeven te Amers. foort den 3 Oftober 1786.

(was geparapheert,)

w. E. de perponcheu, Vt.

(Onder ftond,)

üwer Edele Groot Mogende zeer goede Vrienden,

De Staaten van den Lande van Utrecht,

(Laager ftond,)

Ter Ordonnantie van dezelve,

(was geteekent,)

ph. ram. Abf. Secr.

CXCIII. Refolutie van de Staaten van Hol» land, tot voorziening tegen een Vyandelyken aanval op de Stad Utrecht. In dato 6 0£t

De Heer van Wasfenaer, Heer van Starrenburg, en verdere Heeren by hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 6 Sept. 1786 gecommitteerd tot het Perfoneel Befogne, hebben ter Vergadering voorgedragen:

Dat aan het gemelde Befogne van meer dan eene zyde, en byzonder door eene Misfive van de Vroedfchap der Stad Utrecht, tydingen waren ingekomen van een toeftel, in de Provincie van Gelderland gemaakt wordende, om door het employ van een groot aantal der Trouppes van den Staat, thans in die Provincie zig bevindende, eerstE 4 daags

Sluiten