Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ocT. STAAT EN OORLOG. 1786. 73

leggen voor het goed fucces der aan te wenden pogingen tot eene gepaste minnelyke fchikkingr en dat zy daarom vermeenden , dat het van het alleruiterfte belang zoude zyn, dat 'er tenfpoedigften middelen wierden aangewend, om de opgevatte vrees en bekommering te doen verminderen, en de zo hoog nodige kalmte in de gemoederen te Utrecht te doen herleeven : Tot welk einde hun niets gefchikter was voorgekomen, dan het doen eener gerustftellende verzeekering van wegens hun Edele Groot Mog, , gepaard met zulke maatregelen , die den ernst daar van genoegzaam zouden kunnen aan den dag leggen.

Waar op gedelibereerd zynde, is, conform het geen door de voorfz» Heeren Gecommitteerden op üe gem. gronden in bedenking is gegeeven, goedgevonden en verftaan, dezelve Heeren by deeze te -qualifkeeren, om uit den naam van hun Edele Gr. Mog. aan de Vroedfchap van Utrecht tot haare meerdere verzeekerdheid, voor zo veel rfes noods, toe te zeggen, dat, ingeval een Vyandelyke geweldadige aanval, of wel een aanmarsch van Trou» pes uit Gelderland tegens de gem. Stad wierd ondernomen , hun Edele Groot Mog. aanftonds met, hunne voor handen zynde magt dezelve zullen befchermen, en van allen violenten overlast naar vermogen beveiligen;

En is wyders in conformiteit hier van, goedgevonden , den Generaal Major van Rysfel aan te fchryven, om ingevalle de Stad van Utrecht Vyandelyk mogt aangevallen , of door aanmarsch van Iroupes uit Gelderiand in gevaar gebragt mogt worden, als dan met de Troupes onder het Gommando van hem* Generaal Major ftaande, voor zo ver die daar toe gefchikt by een te brengen zyn, en zulks met eenige hoop van fucces ondernomen zal kunnen worden , dezelve Stad naar vermogen te helpen defendeeren , en alle violente aanflagen daar tegen, zo veel doenlyk, te verydelen.

En dat eindelyk aan de Heeren Staaten van Utrecht van het voorfz. befluit een gepaste cornmuE 5 aU

Sluiten