Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 cct. ZAAKEN VAN 178&

Bondgenootfchappelyke Officien, die van Ons kunnen worden verwagt of gevorderd. Waar mede &c. den 6 Oftober 1786.

CXCIV. Publicatie van de Regeering der Stad Deventer , raakende het invoeren van een Regeer ings-Reglement ; als mede de vryheid van het inleveren van Adres/en. In dato 7 Oftober 1786.

Wy Burgemeesteren, Schepenen en Raden der Stad Deventer doen te weten: dat in ervaringe gekomen zyn , hoe zommige kwalykgezinde perfonen, het zy Ingezetenen van deeze Stad, her. zy anderen, het zy uit eigene beweeging, het zy daartoe door heerschzugtige belagers van de algemeene Vryheid opgeruid of misfchien omgekogt, onophoudelyk hun best doen, om de goede Burgeren en Ingezetenen tegen de Leden van Kegeeringe optezetten , en derzelver befluiten verdagt te maken , of zelfs aan de hatelykfte oogmerken toeteïchryven , ja dat dezelven in 't byzonder zig niet ontzien hebben uittefirooijen, dat de naburige Corpfen , welken met het edelmoedig voorneemen, om hunne Landsgenoten tegen allen gevreesd geweld te helpen befchermen, vrywillig en zonder eenig voorweten, veelmin nog aanzoek van onzen kant, zyn toegefchoten, alleen door Schepenen en Raad en de Gezworen Gemeente waren ingelaten; om met hulp van dezelven de Volkitem binnen deze Stad te fmoren , en het Concept-Reglement, op de Regeeringe van deeze Stad geformeerd, doortedringen en intevoeren: — Dat wy wel ten vollen bezeffen , hoe ongerymd diergelyke uitftrooifels moeten voorkomen aan alle die geenen , die de gantfche aaneenfchakeling van alle onze handelingen en Refolutien, het zy afzonderlyk, het zy benevens onze Gezworen Gemeente genomen, kunnen

Sluiten