Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6CT. STAAT EN OORLOG. 1786. 79

nen doorzien, en die de onmooglykheid bezeffen, dat Ingezetenen van andere Steden dezer Provincie, die 'er zeiven op uit zyn, om. in de Regren, hun onwettig beroofd , wederom herfteld te worden, ooit hunne handen leenen zouden, om zooda nige verfoeilyke en onderdrukkende oogmerken , als men ons verraderlyk tragt aantewryven, te helpen onderfteunen, Dat ondertusfchen op den

23 der laatst afgelopen maand aan ons door de Generale Overlieden van de Gilden zynde geprajfenteerd een verzoek, door vele Leden uit verfcheiden van de refpecfive Gilden, getekend, inhoudende in fubftantie, dat op zekere daarby niet uitdruklyk gefpecificeerde artikelen van bet in druk uitgegeven Concept-Reglement op de Regeeringe van deze Stad geen reflexie mogt genomen, maar dezelve of vernietigd of veranderd worden , met bygevoegde bedreiging , van anders alle zulke artikelen voor nul en van geener waarde te zullen houden ; Wy daarop voor antwoord en appoinftement hebben afgegeven, dat Schepenen en Raad de Supplianten tot hunne gerustheid konden verzekeren, dat geen oogmerk hadden met en nevens de Gezworen Gemeentereen nieuw Regeerings-Reglement voor deze Stad te arresteeren en vastteflelen, voordat de gcede Burgery , hoofd voor hoofd, en zonder in aanfchouw te neemen, tot welke Coilegien mogten behoren, genoegzame gelegenheid zoude hebben , hare Confideratien op hetzelve, welke zy voor het algemeene welzyn nuttig zoude vinden , vryelyk optegeven , terwyl Haar Wel Edele Hoog Agtb. intusfchen hare verwondering moesten te kennen geven over het verzoek ten Requeste gedaan , als kunnende voor als nog niet in aanmerking komen, doordien door de Heeren Gecommitteerden in hec uitgebragte Rapport zelve was voorgeflagen , en door Raad en Gemeente geapprobeerd de wyze, op welke over hetzelve diende te worden gedelibereerd, waaruit Supplianten konden zien, dat geen ander oogmerk hadden, dan de Volkitem te refpecteeren; Voorts betuigende, niet te weten, dat in

het

Sluiten