Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a oct. ZAAKEN VAN i?86.

andere gevoelens uittekomen , dan die inderdaad by hem huisvesten, en dat wy alle de geenen, die van zoodanige molestatien, bedreigingen of dadelykheden mogen overtuigt worden, zonder oogluiking en zonder aanzien van perfonen of denkenswyze , aanftonds zullen ftraffen , en wei alle bedreigingen ten minften met eene boete van vyftig Heeren ponden, en dadelykheden met eene boete van honderd Heeren ponden, bannisfement of kjjftraffe, zoo als wy in goede juftitie naar omftandigheden van

zaken zullen oordeelen te behooren. ^„P0"

blicatum Cosf. FOCKINCK, C. A. JORDENS

DDren. den 7 0£t. 1786. Ter ürdonn. des

Rades. — A. H. CRAMER, Secret. 178Ó.

CXCV. Orgineel Perbaai omtrent de tumul» tu'èufe bewegingen , voorgevallen binnen de Stad Hoorn, op den 11 OStober 1786.

Wanneer de Afvuuring van het Gelegalifeerd Exercitie-Genootfchap op den 11 Oétober, zynee de gedenkwaardige dag van Bos/u's nederlaag, bepaald was, vergaderden de Leden des namiddags ten half twee uuren in de Doelen, welkers plaats afgefchoten was met palen, door dewelke lynen liepen Waar agter een menigte Aanfchouwers zich bevonden. De Magiftraat en Corps met Stads Bodens en Dienaars der Juftitie verzeld, van het. Stadhuis af , binnen gekomen zynde , begon men de Exercitiën en Mariceuvres op de cierlykfte en roemwaardigfte wyze te verrigren ; beftaan 'e gezegde Magiftraat uit de drie oudfte Heeren Burgemeesteren , (zynde de Heer Hoofd-Officier, hoe gaarne daar by ook tegenwoordig, door indispofitie, en de vierde Burgemeester van Stralen , mede abfent) mitsgaders vier Heeren Schepenen, terwyl de drie andere Heeren Schepenen, benevens de twee Hee. ren Secretarisfen dezer Stad als Officieren by de

Es-

Sluiten