Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. . 87

van het Genootfchap, onder geleide van den Wel Edele Manhafte Heer Kapitein Mr. Henrik Carbafius, betraande uit drie Officieren, twee Onder.Officieren en agt-en-twintig Schutters, floten de train, marcheerden de Turfhaven langs,tot op het Breed; by de Westerpoort gekomen zynde , alwaar een detachement uit de Burger-Compagnien, onder het geleide van den Luitenant Ham, zich bevond, deed gemelde Heer Luitenant de gelederen openen en het geweer prefenteren, het geen door den Kapitein Heynis gevolgd wierd; wanneer het detachement van het Genootfchap met de Heeren van Purmerende, na het falut aan de Burger-Detachementen te hebben gedaan , de Poort uitcaarcbeerde , en met een daar toe afgevaardigde fchuit de Heeren van Purmerende tot den Oudendyk uitgeleide deden.

De Heeren van Purmerende en het Genootfchap vertrokken zynde, marcheerde de Capitein Heynis met zyn detachement na de Doelen , de Luitenant Ham na de Roodhuize ; en eerstgemelde dede in de Doelen aan Heeren Burgemeesteren , als Colonellen dezer Stad, rapport van zyn verrigte en het voorgevallene.

Eenigen tyd daar na vervoegde zich gezegde Capitein Heynis, met den Luitenant Htm, wederom in de Doelen, declareerden aan den Heer Burgemeester van Foreest, die daar prasfent was, dat de rust en ftilte , voor zo veel zy vermeenden, binnen deze Stad tierfteld was; en derhal ven in bedenking gaven of men de Burger-Compagniën niet zoude afdanken: hier op wierd gerefolveert de Burger-Compagnien te doen aftrekken, en wierden de commandeerende Officieren der öchuttery verzogt, door den Heer Burgemeester van Foreest, hun onderhebbende Manfchap, uit naam van Heeren Burgemeesteren als Colonellen dezer Stad, op het har» telykst dank te betuigen voor hunne moeite en vïgilantie in dezen betoont; dit verrigt zynde, wende gemelde Heer Burgemeester van "Foreest zich tot den Heer Ut. Jan Hendrik van Stralen , als ComF 4 man-

Sluiten