Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 oct. ZAAKEN VAN 1786.

mandant van het Genootfchap, gaf zyn hoogde genoegen te kennen over de Vaderlandslievende denkenswyze vao de Leden van het Genootfchap; dat zy in deze hadden betoont door onwederfprekelyke daden , door als één éénig man op te komen, daar zulks vrywillig was, hun Goed en Bloed tot handhavening van Vryheid en Voorrechten , bevordering van t endragt en Rnsr, en demping van tumultueufe bewegingen, in weerwil van de aanflagen van vuile Aterlingen veil te hebben ; en dat hy derhalven met geen woorden konde uitfpreken zyn dankbaarheid en genoegen in deze , aan de Kegeering en de Goede Burgery van Hoorn, voor de dienften door het Genootfchap gepraefteert, met icftamelyk verzoek, van byaldiea wederom het grauw eenige tumultueufe bewegingen mogte maken, zy zich binnen deze Doelen, het geen hy als Colonel dezer Stad, het Genootfchap voor hun Alarm-Plaats declareerde te zyn, wilde vervoegen.

Deze Aanfpraak door den Commandant van Stralen, als getroffen zynde door de goedkeuring van Heeren Burgemeesteren dezer Stad , omtrent het verrigtte van het Genootfchap in de dankbaarfte termen beantwoord zynde, gaf Zyn Wel Edele Manhafte het Gedeclareerde van de Heer Burgemeester van Fo%eest, opentlyk aan de Leden te kennen, wanneer zy als één éénig man betuigden , niet te kunnen uitfpreken hun verplichting aan Heeren Coloncllen en de Magiftraat dezer Stad, dat zy niet zouden nalaten om aan het requifit van Heeren Burgemeesteren by de eerfte tumultueufe bewegingen te voldoen , en dat zy ten allen tyde zouden tonen te beantwoorden aan de by hun getekende Aéte van Verbindtenis, en de hooggunttige Refolutie van Hun Edele Groot Mog. de Heeren Staten van Holland en West-Friesland, de dato 22 Sept. Ï78Ó. Waar op het Genootfchap wierd afgedankt, en een ieder zich naar huis begaf.

Het detachement ter tscorteering van de Heeren van 1'urmerende uitgezonden , kwam des morgens ten half zes uuren , zonder eenige moedvvilligen te

heb-

Sluiten