Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. 89

hebben ontmoet, en na door de Heeren van Purmerende op de Vaderlandslievende wyze te zyn onthaalt , wederom binnen deze Stad; marcheerde voor de Doelen, en wierd aldaar afgedankt.

De Heer Hoofd-üfficier dezer Stad heeft inmid. dels niet {til gezeten , terwyl zyn Wel Edele Ge» ftrenge door zyn Pracïizyns de Vaderland- en Vryheidlievende Heeren Mr. Cormlis Carbafius, als Advocaat , en Gualtherus Mhtthtsus , als Procureur , daags daar aan , de benodigde informatiën (voor zo veel zy te bekomen waren) heefe doen inwinnen, en op den 13 Ocfober by Heeren Schepenen judiciëel doen vervangen en beëedigen, hebbende Zyn Wel Edele Geftr. op den i4den daar aan volgende, by Heeren Schepenen dezer Stad verz'ogt, apprehenfie op de perfonen van Arnoldus Schel, Her» manm Oosterdam en Jan Jongman; ten minften dagvaarding in perfoon tegens gemelde Perfonen, ten dage by Hun Edele Achtb. te prsefigeren; het geen ten gevolge heeft gehad , dat Hun Edele Achtb. tegens den i7den daar aan volgende, het laatfte lid van het verzoek van gemelde Heer HoofdOfficier hebben geaccordeert, en daar toe geprajfigeert den S7den jongstleden,

Arnoldus Schel en Hermanus Oosterdam zyn inmiddels voortvlugtig geworden, en ten dage dienende, niet gecompareert; wanneer door de Practizyns van gemeldea 'Heer Hoofd-Officier is verzogt het eerfte default, en voor het profyt van dien apprehenfie op bovengenoemde perfonen, met annotatie hunner Goederen, en byaldien zy niet te bekomen mogten zyn, admisfie tot het doen van Edictale Citatien in Ordinaria Forma ; welk verzoek door Heeren Schepenen is geaccordeert, waarop gemelde Heer HoofdOfficier de nodige maatregelen tot apprehenfie ilico heeft werkftellig gemaakt, en de Goederen van de Gedaagden* in perfoon judiciëel heeft gedaan anno* teeren.

Jan Jongman , inmiddels met permisfie van de Heeren Schepenen , alzo hy noodwendig uit de fctad moest, is van de Schouts-Rolle mede abfent F 5 ge.

Sluiten