Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 oct. ZAAKEN VAN

1786.

te refolveeren; doch dat zy Heeren Gecommitteerden confidereerende, dat de Amptgelden en honderdfte Penningen, welke de Bailiuwen en andere Officieren dezer Provincie gehouden waren aan den Lande te betaalen , op het genot der voorfz. Recognitiën waren gereguleert en bepaald; ja zelfs, dat deeze Recognitiën het voorname, zooniet het eenige inkoomen van verfcheide Bailluagien en Cfficien uitmaakten , aan den anderen kant niet konden ontveinzen van gedagten te zyn, dat het meede niet van hardigheid vry te pleiten zoude wezen , indien de gemelde Bailiuwen en Officieren , welke de meergemelde Recognitiën niet op een clan. deltine, maar op een wys by hun Edele Groot Mog. bekend en geauthorifeert s'4iadden genooten, deswegens niet ten eenenmaale wierden gededomageert en fchadeloos gefield;

Dan dat hoe zeer zy Gecommitteerden van de billykheid van zoodanig dedommagement, inzonderheid ten opzigte van de tegenwoordige Bailiuwen en. Officieren overtuigt waren, dezelve egter, uit hoofde van de zorg voor 's Lands Kas, welke zorg met geen reden thans ligt kon gefield worden, niet konden nalaaten onder het oog van hun Edele Groot Mog. te brengen , dat indien de gemelde tegenwoordige Bailiuwen uit 'sLands Kas wegens het gemis der voorfz. Recognitiën wierden gededomageert , deeze dedomagementen over de beide Quartieren, volgens de gedane opgave, een fom van ƒ 17614:16:0 jaarlyks zouden bedragen, welke fom niet als by het uitfterven der thans in functie zynde Bailiuwen en Officieren zullende verminderen , tot een aanmerkelyke last voor 's Lands Financien zoude ftrekken , en een important bezwaar voor dezelve uitleeveren, indien hun Edele Groot Mog. daar toe refolveerden, om de voorfz. dedomagementen ra het geheel , of voor een gedeelte, aan de Succesfeuren van dezelve Bailiuwen en Officieren te laaten behouden.

Rut

Sluiten