Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. 113'

Tranfport . ƒ 12213 o b

Als die van Wyk op Zee tot j

1783 ƒ ico:o:o. Seeaert dien tyd gemode-

reert tot op . 42 o o

Wyk van Üuyn . . igol o, o

Spaarnwoude . , ï00 0 ó

Crommeniedyk tot den jaare J

ï"83 . . . 60 o o Sedert dien tyd niets. Dejanfeniste Kerk te Westzaandam pleeg te betaa- | len voor Recognitie . 66 o! o Die van Crommenie . 6o' oj o Die van Wormerveer • 20I o* o Doch hebben zedert verfcheidene jaaren niets be- I taald. I

ƒ12721 o', o

Aan den Hoofdofficier der Stad Alkmaar f 300 ÖF o

Aan de Bailluw van de Nyenburgen 260 o o

Item aan die van de drie Êgmonden met '

Rinnegum . , 2<j0i 0 ó

AXXV* beet." B

B. Lystder Recognitiën, welke door de Roomsch- < gezinde Ingezetenen en Bezorgers der Roomfche Kerken aan de Bailiuwen van de Steden en Dorpen in Westvriesland en den Noorder Quartiere, en van de Èdanden daar onder resforteerende, jaarlyks'in de laatjie tien jaaren zyn betaald, gefor» meert uit de rejpeüive opgaien aan de Eaele Mogende Heeren Gecommittetrdi Raaden, in Westvriesland en het Noor der Quartier, ingevolge derzelver Aanfchry vtng van den 26 Mey gedaan.

Sluiten