Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ct. STAAT EN OORLOG. 1786. 133

van ons afhing, voor te komen, dat dezulke die reeds in de Provintie van Gelderland Guaruizoen hielden , ofïchoon ui den Eed van de Heeren Staaten van laatstgem. Provintie ftaande, niet wierden geëmployeert tot voorfz. eindens.

Wy voldeeden dus, zoo veel yan Ons konde werden gevergt aan de intentie van gemelde Heeren Staaten van de voorfz. vier Provintien, en behoudens dat geen , het welk Wy aan de Heeren Staaten van Gelderland en Utrecht verfchuldigt waren, en Wy Konden dus geehzins verwagten , dat daar uit zulke onaangenaamé en voor Onze eer en goeden naam, fletrisfante Refolutien zouden hebben kunnen proflueeren.

Wy ontvingen op den 7 der vorige maand September eene Misfive van de Heeren Staten van Holland, waar van Wy de Copie hier neevens byvoegen, waar uit Uw Hoog Mog. zullen kunnen zien, dat hooggemelde Heeren Staaten daar by declareeren hun uiterst ongenoegen, en teffens fenfibelst leedweezen , over de demarches , tot welke de Heeren Staaten van Gelderland hadden kunnen goedvinden, ten opzigte van de Steeden Hattem en Elburg, te komen, als meede het gunt op naam van de Heeren Staaten van Utrecht, tot het doen inrukken van eenige Militie binnen dezelve Provintie was ondernomen, en van Ons requireeren ejne praecife en openhartige opening van Onze perfo. neele denkenswyze over de geweidige maatregulen, tegen dezelve Steeden en Provintien beraamd, en in het werk gefteld, met verdere byvoeging, dat hun Edele Groot Mog. verwagtende waren, dat hoogstdezelve door eene voldoende ouverture van Onze gevoelens (binnen vier en twintig uuren na den ontfangst deezer aanfchryving aan hun Edele Groot Mog. bekend te doen worden; zullen ï 3 wor*

Sluiten