Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. I43

het waar was, dat de voorfchreeve Publicatie aldaar niet was gepromulgeerd, en zoo ja, om dan op te geeven de reedenen, waar door zulks zoude zyn veroorzaakt.

Dat zulks tot gevolg gehad hadde dat het Hof, agtdagen daar na, hadde ontfangen , eerst eene Misfive op den naam van den Magiftraat en gezwooren gemeente der Stad Elburg , zullende dienen tot berigt op het gunt voorfchreeve, en daar na eene byzondere Misfive door vier Leeden van den Magiftraat der voorfchreeve Stad onderteekend, waar by dezelve, met byvoeging van eenige Stukken, waar uit zoude kunnen blyken, het geen aldaar op datfubjecf gebeurd was, tot hunne decharge verklaard hadden , geen deel te hebben in het verhinderen van het doen proraulgeeren en affigeeren der gemelde Publicatie, voorts, zoo wel het daar omtrent door twee Leeden van hun Collegie, neevens agt Gemeenslieden, in eene onwettige en incompetente Vergaderinge gerefolveerde , als het dien aangaande, door de. zelve gegeeven Berigt aan den Hove, te houden vooi illegaal, informeel, inconftitutioneel, en onbeftaanbaar.

Dat het Hof wel aanftonds hadde geobferveerd, dat het zelve alleen hadde gevorderd het B rigt van Burgemeesteren , Scheepenen en Raaden der Stad Elburg, en geenzints meede van de Gemeente aldaar, en dat, zoo de Gemeente op dit iubjecl: iets aan den Hove hadde voor te draagen gehad, dezelve zig daar toe afzonderiyk by een behoor!yk Request hadde behooren te addresleeren.

Dan

Sluiten