Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 178Ö. 145

in ontdekt wierde van een Stad, of wel van twee Magidraats Leeden, en eenige Burgers van dien, welke zig opentlyk de facto betoonden, te onttrekken aan de authoriteit van hunnen wettigen Souverain, en zelfs zig daar boven zogten te plaatzen, gepaard niet een Comaiinatoir van geweld, geprefereerd hadde , om haar Edele Mog. van dit alles, met toezending der Stukken, te informeeren, ten einde haar Edele Mogende zelve daar omtrent de nodige dispofitie zouden kunnen verleenen , en zodanig refolveeren, als tot voorltand van de Hoogheid en Souverainiteit van den Lande, tot onderhouding van de goede ordre en van de obfervantie der Wetten, en tot maintien van haar wettig gezag, mitsgaders tot bevordering van de rust en veiligheid der goede en vreedzaame Ingezeetenen deezer Provincie , naar haare hooge wysheid zouden oordeelen en bevinden te behooren.

Waar op gedelibereerd en in ernltige óverweeging genoomen zynde, de bedenkelyke fituatie, waar in zig de Steeden Elburg en Hattem bevinden, mitsgaders de hooge noodzaakelykheid tot herftelling der rust en order aldaar, hebben haar Edele Mog.' goedgevonden en verdaan, dat in de eerde plaats, Zyne Hoogheid, als Capitein Generaal deezer Provincie, zal worden verzogt, om zoo fpoedig mogelyk, een bekwaam aantal Militie, met al het nodige voorzien, onder het beleid en Commando van een bekwaam Officier , te zenden naar de Steeden Hattem en Elburg, om aldaar Guarwv<* M!zoen te houden, en tot nadere orXXXV. deel, K dïê

Sluiten