Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I46 OCT. ZAAKEN VAN 1786.

dre te blyven, met fpeciaale last aan den Commandeerenden Officier , om des noods zoo onvermoedelyk eenige weederftand, van wie het ook weezen mogte , het zy om in de voorfchreeve Steeden in te koomen, het zy om daar binnen geplaast te worden, mogt ontmoeten, geweld met geweld, tot maintien van haar Edele Mogende Hoogheid en oppergezag in deezen Furftendom en Graaffchap, te keeren.

Ten welken einde hier van meede ten fpoedigtlen aan de refpective Magiftraaten van de gemelde twee Steeden zal worden kennisfe gegeeven, met recommandatie en uitdrukkelyke Last, om tot het inneemen en plaatzen van de gemelde Troupes , in haare Steeden alle mogelyke faciliteit ter bereiking van hunner Edele Mog. ferieufe intentie toe te brengen.

En dat voorts het Hof Provintiaal zal worden geauthorifeerd, gelyk geauthorifeerd word mits deezen, om, na dat zal zyn geïnformeerd, dat het gemelde Guarnizoen in de Stad van Elburg zal zyn aangekomen , zig ten fpoedigften en Corps, geadfifteerd met den Momber en fubft. Momber deezer Landfchap , derwaards te begeeven , en aldaar naamens hun Edele Mogende, die gewisfe ordre te Hellen, dat 'sLandsfchaps gearrefteerde Publicatie van den 11 Mey 1786, aldaar werkelyk werde gedaan, op zoo een wyze , als naar omftandigheeden meest convenabel zal vinden; voorts, om aanftonds tenens die geene, welke zig reeds feitèlyk teegens het Publiceeren van 'sLandfchaps gerefolveerde mogten hebben geoppofeerd , of zig nog , 1 ver*

Sluiten