Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I5a oct. ZAAKEN VAN 1786.

zen, maar om de geleegenheid te verfchaffen, dat die klagten en gefchillen op eene bedaarde en regterlyke wyze, konden onderzogt en afgedaan worden. Ondertusfchen zoo is 't Ons ten uiterften aangenaam , hier nog by te kunnen voegen, dat by de expeditie, welke in 't byzonder ü Edele Groot Mog. attentie fchynt naar zig getrokken te hebben, geen Burgerbloed geftort is.

Wy vleyen Ons dat deeze ouverture van Onze perfoneele gevoelens en verpligtingen, by U Edele Groot Mog. volkomen voldoende zal bevonden worden; dus Wy Ons in deezen zullen moeten vergenoegen, met de aangenaame en ftreelende overtuiging van niets gedaan of verricht te hebben, dan 't geen Onze eed en pligt van Ons vorderde.

Waar meede, &c.

4. ExtraSi uit het Register der Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland in haar Edele Groot Mog. Vergadering genomen op

Vrydag den 22 September 1786.

Byrefumtie, en tot finaale afkomst, op heden, volgens hun Edele Gr. Mog. Refolutie van den 16 deezer, gedelibereerd zynde op het Rapport, ten zeiven dage uitgebragt door de Heeren van de Ridderfchap, en verdere hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne, hebbende tot voldoening aan hun Edele Groot

Mog. /

Sluiten