Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. 167

CCL Addres van een groot aantal Burgers en lnwoonders van Haarlem en Jurisdiiïie, ten aanzien van Zyn Hoogheids antwoord op hun Edele Groet Mog Misfive van den 22 September ; met een Declaratoir rtoopens hunne gevoelens van trouw en eerbied voor hun Édele Groot Mog,; met betu'ging van hun Ed. Groot Mogende gevoeligheid en ge* voegen over der Requefiranten ver* klaaringe. In dato 20 Ocl. 1786.

Is geleezen het navolgende Addres van een groot getal Burgers en Inwoon ders der Stad Haarlem en derzelver Jurisdictie . ten aanzien van het Antwoord van Zyne Hoogheid aan hun Edele Grooc Mog. van den 26 der voorleeden maand op hoogstderzelver Misfive van den 22 te voren, en by het zelve Addres uitboezetnende hunne gevoelens van trouw en eerbied voor hun Edele Groot Mog.

Fiat Infertio.

Waar op gedelibereert zynde, hebben hun Edele Groot Mog , ten uiterften gevoelig voor de blyken van vexknogtheid aan de Eer en Regeering van hoogstdezelve, zo wel als aan de algetneene belangen van het Vaderland in het voorfz. Addres ge» manifesteert, en niet dan met het grootfte genoegen kunnende befchouwen, de regt Vaderlandfche verklaaring wegens de bereidvaardigheid der Onderteekenaaren van hetzelve , om zelfs met hun goed en bloed hun Edele Groot Mogende Lands Vaderlyke pogingen tot behoud der Vryheid te onderlteunen , goedgevonden en verftaan , het voorfz. Addres, vermits by het zelve geen fpeciaal verzoek is gedaan, verder aan te neemen voor notificatie.

En zal Copie deezer Refolutie ten behoeve der L 4 Re-

Sluiten