Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. 169

daan, en by welke Refolutie U Edele Groot Mog. verder by provifie hebben opgefchort, het effect der Refolutie van den 8 Maart 1766 , waar by aan hem Capitein Generaal was opgedraagen de collatie en begeeving van alle Charges, over de Militie, ftaande ter U Edele Groot Mogende repartitie , van, Vaandig tot Collonel incluis.

Dat, zeggen zy, deeze verdwaasde Prins van zich heeft kunnen verkrygen, onder andere zeer ongemefureerde uitdrukkingen, tegen de waarheid aan, voor den alweetenden God,voor het gantfche Volk van Nederland, ia voor de geheele Waereld te betuigen, het "daar voor te moeten houden, dat de maatregulen , door U Edeie Groot Mog. ten zynen nadeele genomen , alleen daar uit zyn refulteereade, dat zommige Leden van U Edele Groot Mog. Vergadering , het oor hebben gelieven te leenen aan Lieden, die derzelver vertrouwen onwaardig zyn, en die geen ander oogmerk hebben , dan om de voorrechten aan hem en aan zyn Huis verleend te verminderen, ja om zelfs eene geheele verandering in de wettige Conftitutie deezer Landen te maaken.

Deeze aantyging, Edele Groot Mogende Heeren , is niet alleen een grievende hoon voor de Achtbaare Vergadering van U Edele Groot Mog., dewyl dezelve notoirlyk daar heen ftrekt om te doen voorkomen , als of deeze maatregulen flechts 't werk waren van eene fnoode Gabaal, die alleen eigen groot? heid zoekt, ten keste van de wettige Conftitutie van ons Vaderland, ja zelfs dat U* Edele Groot Mog. enkel gedient hadden tot laage werktuigen van eenige weinige Perfoonen, welke niets dan haat tegens hem Prince van Orange in het hart voeden.

Maar zy Öndergeteekenden , vrye Ihwoo..

L 5 ners,

Sluiten