Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oêt. STAAT EN OORLOG. 1786. i?r

der zaaken , en met welk een despotieken invloed hy die ongelukkige Provincie beheerscht

Dat hy Prins van Orange door dit onveraDtwooroelyk en drafwaardig gedrag alle vertrouwens by U Edele Groot Mog. en by de geheele JNatie heeft verbeurd.

Dat zy derhalven billyken en allerhoogst noodzaakelyk reekenen de maatregulen, welke U Edele Groot Mog, hebben genomen, om hem Willem den Vyfde , Prins van Orange , te ontzetten van dien invloed op de Militie van deezen Staat, welken hy anders als Capitein Generaal deezer Provincie zoude hebben, en die hy zonder deeze voorziening van Ü Edele Groot Mogende zoude hebben kunnen misbruiken , om ook den Jiurgers dezer Provincie het flaaffche juk op den vryen hals te dringen.

Het zy verre van hun om de befluiten van U Edele Groot Mog. te willen voor uit loopen ; maar zy zonden den grond dien zy betreeden, en den asch hunner Voorvaderen fchande aandoen , indien zy niet te gelyker tyd betuigden gereed te zyn , om de Lands Vaderlyke poogingen van U Edele Groot Mog. tot behouding dier vryheid, welke een rechtfebapen mensch, niet dan mee zyn lee. ven overgeeft, en onder welke Aanranders het hun een grievend leedweezen doet , een Nazaat van het Huis van Orange te moeten tellen, met hun goed en bloed te onderdeu. nen.

De Ondergetekenden vertrouwen, dat U Edele Groot Mog. deeze uitboezeming hun» ner waare gevoelens zullen aanmerken als een blyk van trouwe en eerbied voor hunne weldenkende Overheid, terwyl zy den regt» vaardigen God, welke zoo dikwyis ons lieve Vaderland uit het dreigenst verderf heeft gered, op het vuurigst afbidden over de bedui-

Sluiten