Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m oct. ZAAKEN VAN i?8ov

bv deeze Misfive, meer is te doen, om by de^ze Onze eenvoudige pincipes, ten nutte van de gemeere zaak , te perfifteeren , als om in fubtile discusflen, waar in, dikwerf, bet weezentlyk nut van het Vaderland , als uit het oog verlooren word , in te treeden.

Met dat oogmerk , Ons dan bepaalende tot de laatstgemelde Misfive van ü Edele Mog. vnn den 30 der gepasfeerde maand , willen Wy, zeer gaarn , defereeren aan U Edele Mog. betuigingen, van hoogstderzelver aoprehenfien, aangaande het fchrikbaare , doorgaans, in gemelde ü Edele Mog. Misfive, aangedrongen, betrekkelyk het geen, in deeze dagen , zig in deeze Republiek ,

vertoond. Dezelfde gewaarwording heeft

Ons genoodzaakt, de mefures te nemen, die Wy oordeelden, om, dien aangaande, naar Onze vermogens, te voorzien. — En Wy hebben het genoegen, dat U Edele Mog,, met de Provinciën van Zeeland , Overysiel en Stad en Lande, meer of min, in die zelfde gedagten zyn gevallen, en met Ons hebben gecoöpereerd, om de Troupes van den Staat, met te doen ftrekken tot middelen, om, in dit gezeegend Land, een toneel tot het vergieten van Burgerbloed, te openen, — Wy zullen met ü Edele Mog, ftandvaatig, hier inne, en in alles, wat tot behoud van de gemecne rust, ftrekken kan, concurreeren. — Maar, dit onderfteld zynde, heeft het Ons, ten uitterften, verwonderd, dat ü Edele Mog,, by derzelver gemelde MiUive, van den 30 September laatstleden, Ons hebben gelieven voor te draagen, als ftaande in hooggaande onlusten en gefchillen, tusfchen Ons , en de Heeren Siaaten van Gelderland en Utrecht. — Daar Wy van zoodaauige onlusten , en gefchillen, veel min van hooggaande differenten, tusfchen Ons en gemelde Heeren Staaten, ter goeder trouwe, verklaaren, niets te wee.

ten»

Sluiten