Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-öct. STAAT EN OORLOG. 17S6. 183

fchaps Refolutie medébragten , in dezelve gedrongen, en een plaats aldaar met geweld geoccupeerd heeft, zonder daar toe ooit de vereischte Commisfie by de Heeren Staaten, verzogt en geobtineerd, ofte den vastgeftelden eed in derzelver handen afgelegt te hebben , gelyk die gebeurtenis by de Heeren Staten deezer Provintie ter kennisfe van U Edele Groot Mog. is gebragt; en waar door dan die Rechtbank , aan dewelke in diervoege als die was ingericht, met onze toe-,en medeftemminge , niet alleen de Ingezeetenen van het platte Land, maar ook in verfcheide gevallen die van onze Stad, en van de andere Steden deezer .Provintie, zyn onderworpen , onbevoegd en de loop der Juftitie in zo verre geftremd is geworden; alzoo wy ook nimme zouden kunnen of mógen gedoogen, dat het lot van onze Burgeren, aan de meede beflisfinge van een particulier, die zich dus willekeurig als Réchter komt op te werpen, overgelaten wierd , even als ook alle Ingezeetenen de vonnisfen, welke zulk eene orrgcqualificeerde hadde helpen vellen, te rechte zoude mogen wfaaken , waar uit niets anders dan onveiligheid voor ieders perfoon, onzekerheid voor zyne bezittingen, en verwarringe van rondsomme moet worden gebooren.

Dan, Edele Groot Mog. Heeren! onze rechtmatige klagten zyn niet bepaald tot zulke verongelykingen, waar van wy ons de fchadelyke gevolgen, alleen nog maar in het fchromelyke vooruitzigt behoeven voor te ftellen: neen maar wy ondervinden die reeds dadelyk, daar onze gemeenfchappelyke hezittingen en rechten niet meer veilig zyn, maar wy daar in met geweld worden aangevallen , zonder daar tegen door het Recht te kunnen worden befchermd.

Want zoo heeft men kunnen goedvinden binnen Utrecht, na afzettinge van de wettige Regenten, de penningen der Provintie in beflag te neemen, en door geweldige middelen, geenzints door eenige rechtspleegingen, te verhinderen, dat die tot zulke eindens worden ^gebruikt, waar toe onze Burgers M 4 en

Sluiten