Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i84 oct. ZAAKEN VAN 1786.

en Ingezetenen, nevens anderen die hebben gefurneerd j al waare het ook, dat zy , die deeze geweldadige handelinge hebben ondernomen, konden worden geconfidereerd als de wettige Vroedfchap der Stad Utrecht, zullen U Edele Groot Mogende nogthands, vertrouwen wy, met ons conveniëren, dat die even zo min gerechtigd zoude zyn, om te beletten dat de publieke penningen tot de gedestilleerde oogmerken wierden aangewend , als eenige meede Hemmende Stad in eene der andere Provintien , gdyk dan ook hier in geene verandering zoude kunnen maaken, al ware het fchoon dat de Stad Utrecht door zoo veele fources uit het gantfche Ligchaam der Provincie verrykt, konde be. -ekeneni het geen wy nogthans vertrouwen verre van daar te zyn, dat zy de helfte van alle de mkomlVm der Provintie kwame te rurnseren: terwyl tog onbetwistbaar is, dat voornaandyk ook deeze Stad , als alle de lasten op eenen egalen voet met de Stad Utrecht draagende, daar toe eene zeer merkelyke fomme contruibueerd, en nocit begreepen is dat het Staatsrecht van deeze of andere Provintien , mede brengt dat een Stad of gewest in Haat zynde om vyf of zes maal meer dan een andere te Conrribueeren , daarom over haar of over de aleemeene Schatkist het bellier aan zich trekken, of die geweldadig in beflag neemen zoude mogen: als door welk een begrip en daar op gefun. deerde bedryven niet alleen de Provincie, maar ook zelfs de gaiil'che Republiek notoir zoude moeten vervallen , gemerkt deeze Provintie in de voldoeninge haarer verpligtinge aan het Bondgenootfchap zoveel haare Contingenten aangaat, hier door reeds word geftremd.

ja heett men dit geweld op de gemeenichappe]yke eigendommen mede uitgeltrekt tot het beflaan der Provinciaale Papieren, onder prsetext als of der Heeren Staaten Vergadering niet alhier hadde mogen worden belegd, niettegenftaande dit nergens door eene Wet of overeenkomst verboden is, maar het van zelve fpreekt en zoo veele voorbeelden

lee-

Sluiten