Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. 18?

Ed. Groot Mog brengen , een Memorie èn Rapport van den Collonel van der Capellen , tot voldoening aan hun Edele Groot Mog, Refolutie van den 19 dezer', nopens zyne verrigtingen en ontmoetingen hy het communiceeren van gemelde Refolutie aan het Esquadron Guardes du Corps, en het verder daar by gevorderde , waar op hunne confideratien en advis zoo fpoedig doenlyk zouden fuppediteeren, volgende dezelve Misfive en Bylage hier na geinfereert.

Fiat Infertio,

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, dat de voorfz. Misfive en Bylage zullen worden geëxamineerd door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Groot. Mogende Gecommitteerden tot het groot Befogne , met de Heeren Gecommitteerde Raaden en de Vergadering daar op geöiend van derzelver confideratien en advis.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen , als mede de Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn hebben zich in de voorfz. deliberatie niet ingelaaten.

Accordeert met de voorfz. Refolutie.

EDELE GROOT MOGENDE HEEREN S

De Colonel van der Capellen ons ter voldoening aan Ü Edele Groot Mog. Refolutie van den 19 dezer hebbende overgegeeven een Memorie en Rapport, nopens deszelfs verrigtingen en ontmoetingen by hec communiceeren van welgemelde Refolutie aan het Esquadron Guardes du Corps, met byvoeging van de Reglementen en andere dispofitien het gemelde Esquadron in het byzonder betreffende, welke ingevolge van de

voorfe.

Sluiten