Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1786. 193

CCV. Propofttie van Gedeputeerden van Amflerdam , aan hun Edele Groot Mogende ten einde ook by de Stad Utrecht de Mediatie der Bondgenooten worde aangenoomen, enz, In dato 25 OSt, 1786.

De Heeren Gedeputeerdens der Stad Amfterdam, hebben op expresfe last van de Heeren hunne Pnnc.paalen ter Vergadering voorgedragen, dat

bw...wUl. uvcicu nuuiic rnncipaaien, gevoelig aangedaan over het akelige, dat 'er zig voor elk waar Vaderlander in de befchouwing van de tegenswoordige omftandigheeden van zaaken opdoet ; het zv men den aandagt vestige op de kwyning der Fabncquen; op het verloop van den Koophandel: op de drukking van 'sLands Financieweezen; op de naar de gedagten van hunne Heeren Principaaieo! maar al te gegronde vrees, dat, gelyk de Eendracht deeze Republicq van zeer geringe be«'nzelen heeft groot gemaakt , het noodlottig ogenblik voor de deur Haat, dat Tweedracht , welke haar reeds tot aan den Oever van haaren ondergang heeft gebragt, haar in dezelve zal neederftorten; —— Dat oude en nieuwe gefchiedenisfen die bedugting bevestigen. 0 °

Dat dus de plicht van een ieder, Hy zy Burger ot kegent, die het hart wel geplaatst heeft, en het belang van het dierbaar Vaderland op den rechten prys weet te Hellen , zonder onderfcheid , welke gevoelens Hy op deeze of geene Poincten ook moge weezen toegedaan, vordert, om te verlangen en elk 111 zynen kringvalles toe te brengen, dat -eens eindelyk de Tweedracht , of nog liever het ongelukkig wantrouwen , waar aan zy haare afichuwelyke geboorte verfchuldigt is , werde verbannen , en plaats maake voor eene aangenaame kalmte en rust. Dat de Heeren hunne Principaalen ongepast oorvy"vw1s nu te treeden in eene discusfie van de

A.XXV. DEEL. W

Sluiten