Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vfi oct. ZAAKEN VAN 1786.

„* „nnrpekomen, dat dezelve niet anders zouden f ;erS uit den weg geruimd, dan door £Soemen van eenige Leden uit de ref^ve

KrS'dKoe'de'ÏSEÏ^. middelen tebeSamen, en daar van aan hunne committenten Rap.

^DafeSr, voor zoo verre daar in eenige fchikkingen deeze Provincie raakende, mogten weezen ïeconc'erneerd, het voor dezelve m het geheel met lenaden zoud'e weezen, om toe te laaten , dat zoogeraauen zouu intrinfique zaaken der-

^Tkwaïme e bemoeven, daar deeze Provincie akoos dfs t gen ïuit^nlandfche Mogendheeden, te recht heeft ftaande gehouden , dat de Domelhnue belch.kkingen aan haar in het byzonder moes?en worden gelaaten, en geenzins een objecTt van üeïib^ratien van hun Hoog Mogende of van de Bondgenooten konden uitleeveren; maar dat het, om al-

fe aanzoek daar toe **W">™^nJ^£ zoude zvn , om in ons zeiven middelen te beraamen ! waar door alle differenten over de bornca . der uitvoerende magt zoo van den Stadhouder, als CaP ïinSeraal en Admiraal, eens voor al wierden uit den weg geruimd, door dezelve behoorlyk te onderzoeken , en omtrent de waarneeming dier Bedieningen en Plichten en Prffiëmmentien , daar aan vèrknogt , zodanige Plans en Inftruüien te concerteeïen, als met de Hoogheid van de SouvqïSeiten confervatie van 's Lands en der Ingezeetenen voorregten en vryheeden , en met het algemene welzyn van den Lande meest overeenkomftig zoude geoordeeld worden , en het zelve vervolgens meede aan hunne committenten voor te

^Dar^de Heeren hunne Principaalen hun Heeren Gedeputeerdens , om alle voorfchreeve reeoenen , gelast hadden ter Vergadering van Holland te profoneeren, en ten allernadrukkelykfte te infteeren: P Voor terst , dat met opzigt tot de zaaken van Utrecht , hun Edele Groot Mog. op de convenabel-

Sluiten