Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208 oct. ZAAKEN VAN i?86.

bandelwys van bet één of ander Lid,en fpeciaal van de meerderheid der Heeren van de Ridderfchap, die % met opzigt tot het gezag en honneur van hun Ede" ? Groot Mog. zo ongevoelig toonen te zvn da zy , by hunne bovengemelde aanteeke-

vereir, , en beledigende voor Hollands vrye Land-

ÜS'ïv Heeren Gedeputeerden vertrouwen , dat zv door dk één en ander, het welk alleen een kortJ fchets behelst van het geen by verlcheiden oehberatien over zaaken, tot deeze materie behoorend , met allen aandrang en «nat breeder mMdehng ï« vooreedrasren , genoeg en zelfs ten overvioeae hebben Toen zier. ,dat de beiluiten van hun Edele Groot Mog., waar over de Heeren van de RidderfclZ zig"beklagen, niet dan op zeer folide gron. dS'hebber^berust, en dat het derhalven ten uiterfe SSee d is , dat de gemelde Heeren door ï/iS e, zonder wedergaê, andermaal hier SS&i hebben durven vorder*,; «erg her iuist d*eze provocatie is, die hen Heeren vjcd pieerden ,bunnes ondanks, in de verpiigting heef t 2 om dit nader detail van zaaken te doen, fn "aar'door in de Registers van hun Edele Groot Ho- een Monument te plaatzen, waar van de gevollen zo by het tegenwoordig als volgend Gefl ebt alleen voor reekening van die Heeren uit de Ridderfchap zyn zullen, welke hen Heeren Gedeïïeerden V onpartydig en ongepast , ^ geheel onberade"', tot deezen ftap gedrongen hebben.

De Hee-en van de Ridderfchap eh Edelen hebben met inhasfie van aerzelver Contradi&ie en Protest op de Refolutien van den ao ep n8 September der voorleeden maand en 18 deezer, op de voorfz. contra aanteekening derzelver nadere aanteekening gereferveert.

Sluiten