Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ï4 oct. ZAAKEN VAN 1786,

sedeeltelyk ook het groote aandeel, het welk Wy als een zo digt Nabuur aan de bedroefde onlusten nemen, die zedert een geruimen tyd eenige der Vereenigde Provintien beroeren ; doch voornamentlyk aan de differenten , welke in eenige derzelve met den Doorl. Erf-Stadhouder, Prince van Oranje en Masfau zyn ontftaan, en aan de zeer buitengewoons onderdrukkingen* welke deze Vorst zo onfihuldig moet lyd'en. „

Wy willen U Hoog Mog. met geene wydloopige uitbreidingen hier over ophouden, daar Zyn Doorl. de Prins Erf-Stadhouder , by verfcheide MisQven aan de Staten van Holland en West-Friesland gefchreven de hardigheid der hem overkomene verkortingen zyner Voorrechten , zo omftandig en overtuigende heeft voorgefteld; maar Wy refereeren Ons veel meer op de Misfive, welke Zyne Majefteit Onze Predecesfeur op den 18 September des jaars

1785» 20 wel aan U HoöS Mog* als aan de Staten der Provintie van Hollanden West-Friesland, in 't byzonder heeft doen afgaan. '

Wy bekragten en vernieuwen den geheelen inhoud van dezen Welmenendan Brief, op het ernftigfte, herhalende het Vriendfchappelyk verzoek, daar by aan dezelve" gedaan , dat de zaken aldaar ten aandien v3n Zyne Doorlugtigheid den Erf-Stadhouder ~ door billyke middelen van overeenkomst op den voïigen met de CoDftitutie en Conventie overeenkom» ftigen voet, ten fpoedigfte mogen worden herfteld. In het byzonder verzoeken Wy U Hoog Mog. hier mede vriendelyk en inftaiitelyk om by de Staten van Holland en West-Friesland , en waar U Hoog Mog. bet verder dienftig zullen vinden, door derzelver veel vermogende bemiddeling, op de nadrukkelykfte wyze te effectuéereii, dat Zyne Doorl. den Erf-Stadhouder door middelen van uitkomst , die niet moeilyk uit te vinden zyn , in ffcaat gefteld worde , om wederom met eere en welvoegelykheid jia VHage te kunnen retourneren, om Zyne Hooge Ambten uit te oeffenen, en dat vervolgens over de jsog oveiblyvende differenten, eene met de gereen»

Sluiten