Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«5V. STAAT EN OORLOG. 1786. 225

worden was , om met verzakioge Van alle eige gewaande glorie en ambitie gehoor te geven aan billyke (tem en klagten van een Volk, aan 't welke alleen hy de opkomst, de bloei , en het welvaren van zyn geheele filuis ontegenzeggelyk te danken heeft.

üat zy, hoe zeer tor heden in Zodanige waarlyk al te gunftig opinien geverfeerd heb* bende, echter thands tot hun grievend leed. wezen moeten verklaaren , dat meergemelde Willem de Vyfde by hun in genen deele meer vry te fprckenis, en dat zy niet langer kunnen of mogen confidereeren dat zwakheid van verftand , en verblindheid van Cara&er de dryfveeren zyner daaden geweest zyn, maar dat zy byna moeten gelooven, dat het hart van Willem de Vyfde even zo bedorven, ja even onbuigzaam is, als dat dier g«ne, dja hem met hunnen raad zo lange gedient henben: dat echter hunne verontwaardiging mmmer tot zulk eene hoogte gereezen is, dan toen zy uit de Nieuwspapieren gezien hebben, dat dezelve Willem de Vyfde zich in zo verre beeft kunnen vetgeeten, om in ?yn ifnefaan U Edele Groot Mog. gedateerd den 26 September 1786 , en gefchreven in antwoord op de Misfive van den 22 dezelve maand, waarin U Edele GroDt Mog aan hem kennisfe geven van Hoogstderzelver Refolutie op dien dag genomen, aangaande de differente geftelde ordres der Militie van den S'aat ter repartitie van deze Provintie van Holland ftaande, waar by dezelve tot nader order ontUagen is van den Eed aan hem als Capitein Generaal gedaan , en bv welke Refolutie U~ Edele Groot Mog. verdér by provifie hebben opgefchórt het HrFeft der Refolutie van den o Maart 1766, waar by aan hem als Capitein Generaal was opgedragen de Collatie ter begevtnge Van alle Charges over de Militie , ¥YY™"de ter U Edele Groot Mog. repartitie XXXV. deel. p van

Sluiten