Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rov. STAAT EN OORLOG. 1786. aay

ders dezer Republiek, die hunne Vryheid en Voorrechten op den rechten prys weten te (tellen, deze uitdrukking ten fterkfte ter harte moet gaan en zich daardoor beleedigd achten.

Dat, daar zy de loffelyke en cordaate beiluiten , door ü E ele Groot Mogende in deze dagen van kommer en gevaar genomen, waar in de behoudenis der Burgerlyke Vryheid alleen doot het gewette ftaal fchynt heil echt te kunnen worden, even gelyk het gantfche Volk van Nederland met de groocile goedkeuringe hebben ontvangen, zy hec dus ook van huDne indispenfabele verpligtinge geoordeeld hebben, by deze eene opent, lyke declaratie van hunne gevoelens aan den dag te moeten leggen, en volkomen durven vastftellen en vertrouwen, dat de eenpaarige ftem des volks, gedreeven door de kragt der waarheid , zich hier in met hun zal verheffen , en hier mede aantonen , met welke te recht ongegronde voorgevens Willem de Vyfde Prins van Oranje , gantsch Europa poogt te misleiden.

Dat zy hier aan zullende voldoen, by eene bedaarde overweeging van het fchandelyk en hatelyk Regeerings-Reglement, waar onder de burgers van Gelderland zuchten, en het welk ingevoerd is in zodanige tyden, waarin aan geene Wetten of Privilegiën eenig gehoor wierd gegeeven , zich niet kunnen begrypen, hoe het mogelyk is, dat Willem de Vyfde met verkrachtinge van de eenvoudige waarheid, voor net verlichte oog van een Voik dat eenmaal wys fchynt geworden te zyn, en zyne wezentlyke onderdrukkers heeft leeren kennen , zich in het wredelyk uitvoeren van de beveelen tegen de zo jam. me lyk verwoeste Steden Hattem en Elburg, kan beroepen op de Refolutien van de Staaten van Gelderland, daar het toch zeker is, P a dat

Sluiten