Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rov, STAAT EN OORLOG. 1786. 229

flaverny ook onvermydelyk die van ons gantfche Vaderland zoude ten gevolgen hebben.

Dat hy Prins van Oranje, door zyne onverantwoordlyk gedrag dus natuurlyk verlooren hebbende alle vertrowen by U Edele Groot Mog. en by de geheeie Natie , de Supplianten dierhalven ten fterkfte moeten billyken, en hoogstnoodzakelyk oordeelen , de Maatregulen, welke U Edele Groot Mog. hebben genomen, om hem Willem de Vyfde te ontzetten van dien invloed op de Militie van dezen Staat, welke hy anders als Capitein Generaal van deze Provintie zoude hebben , en dien hy zonder deze voorzieninge van U Edele Groot Mogende zoude hebben kunnen misbruiken , om ook den Burgeren dezer Provintie het flaaffche juk op den Vryen hals te dringen.

Dat, offchoon het in alle andere gevallen verre van de Supplianten is, om de Geëerbiedigde befluiten van U Edele Groot Mog. voor uit te lopen, zy echter thands zouden vermeenen, den vryen grond, dien zy betree, den, en die gekogt is door het bloed van onze gemartelde Voorouders, onwaardig te zyn, indien zy niet te gelyker tyd betuigden ge. reed te zyn, om de Lands Vaderlyke pogingen van U Edele Groot Mog. tot behoud van die Vryheid, welke een Rechtgefchaapen Mansch niet dan met zyn leven overgeeft, en onder welker aanranders het hun een grievend leedwezen doet een Nazaat van het Huis van Oranje te moeten tellen, met hun goed en bloed te onderfteunen.

De Ondergetekende vertrouwen , dat D Edele Groot Mog. deeze uitboezeroing hunner waare gevoelens zullen aanmerken als een blyk van trouw en eerbied voor hunne weldenkende Overheid, terwyl zy verder den Rechtvaardigen God, die zo dikwerf ons P 3 lie-

Sluiten