Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a43 nov. ZAAKEN VAN i?8o.

Landsvurftelvke wraak en Hoogheid fchittere. wv hebben ook onze rechten.

Wy «kennen gaarne 't behoorlyk Opperge2a2 der Staaten in Provinciaale Zaaken ; maar Smer hadden zy 't recht, hunne met hun ïdvkfta-nde Medeleeden geweldadig te overfeerfchen , of dezelve , die zig op hunne fDreSe Privilegiën beriepen, m plaats van £te hoorei ofte wederleggen, door den Militairen arm te overtuigen en quov.s modo tot het Syftema door de meerderheid aangenomen te dwingen of anders de Steeden en Burgeryen aan eene totaale veriuehnge te

^/Sêeven aan het hoog. verligt oordeel van U Edele Groot Mog., die, zoo cordaat voor 'toog der ganfche Natie, aan de meerderheid onzer Staatsleden hebben gedecla?eerd een afgryzen van hunne niaatregulen te hebben , niet te herinneren, dat, zo, dit Syitema doorgaat, 't gedaan is met onze Bu rer vke Vryheid, dat dan onze welherbragte K SenidVnaamen zyn, dat de onderiinae hulp en beloofde befcncrming van de SeerdS Bondgenooten (van welke toS fuidèlvk de Steeden en Burgeryen zoo wel ïs de Provintien individueele Leeden zyn) een harsfenfchim is geworden.

Dan is 't gedaan met de veiligheid van on-

"DatSen^onze brave Vaderen te vergeefs hun Bloed geplengd. Zo zou het gelag van Philips gereorefenteerd worden dan kan de Militaire arm, dan kan het geweld de taak belhsfen , dan hebben we geen verkregen reg meer'op onzen Vaderlyken Geboorttngrond , op onze Voorouderlyke VryheeX rniddele'rwvi daar U Ede le Groot.Mog. deernis met onzen toeftand kregen , daar t Volk van Ntêrland als een eenig Man hun

Sluiten