Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SÖW STAAT EN OORLOG. i78Ö. *73

dat men van de woeste JBarbaaren niet erger te verwagten was. Dat hy Depofant al meede gezien heeft, dat eeven dezelve gruwzaame hoftihteiten en geweldadigheeden aan menigvuldige andere Huizen gepleegt waren Zynde hy ten allen tyde bereid om zulks met folemneelen Eede te Herken. Zwolle de» 13 September i786.

(Was geteekend,}

JAN VAM ASSELT,

(Boven in margine hujus Hond)

Exhibitum in judicio binnen Zwolle den itf Sept. 1786; *

(Onder ftond,)

in fidem.

(Was getèekerid,')

t' RAM.

Pro vera Copid.

H. A. TOBIAS,

Secretaris.

N°. 12.

Ik Ondergeteekende Herm&nus de Wolf, Bun ger te Hattum , Verklaare my aldaar be«

eVnnfnfhiLhebbLn' t0en de Mi,itie inru^e, en tot heeden aldaar te zyn Verbleeven, dat

ik de Soldaaten. hebbe hooren breeken aan

het Huis van Vis/er ; dat ik eenige Goede

Ze?ven,nPhH Hüis T F^^oTdl zelve hebbe zien draagen, ais meede Wvn

ö mar»

Sluiten